Mwanzo 50: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 50: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 50:   1 Yusufu akamwangukia babaye usoni, akamlilila, akambusu. 2 Yusufu akawaagiza watumishi wake waganga, kwamba wampake baba yake dawa asioze. Waganga wakampaka dawa Israeli. 3 Siku zake arobaini zikaisha, maana hivyo hutimizwa siku za kupaka dawa. Wamisri wakamlilia siku sabini. 4 Siku za kumlilia zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumba ya Farao, akinena, Kama nimeona
...read more

Mwanzo 49: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 49: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 49:   1 Yakobo akawaita wanawe, akasema, Kusanyikeni, ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. 2 Kusanyikeni, msikie, enyi wana wa Yakobo, Msikilizeni Israeli, baba yenu. 3 Reubeni, u mzaliwa wangu wa kwanza, Nguvu zangu, na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. 4 Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, Kwa sababu
...read more

Mwanzo 48: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 48: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 48:   1 Ikawa, baada ya mambo hayo, Yusufu akaambiwa, Tazama, baba yako hawezi; akawatwaa wanawe wawili, Manase na Efraimu, pamoja naye. 2 Naye akaarifiwa Yakobo ya kwamba, Angalia, mwanao Yusufu anakuja kwako. Israeli akajitia nguvu, akaketi juu ya kitanda. 3 Yakobo akamwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Luzu, katika nchi ya Kanaani, akanibariki, 4 akaniambia, Mimi
...read more

Mwanzo 47: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 47: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 47:   1 Ndipo Yusufu akaja akamwarifu Farao, akasema, Baba yangu, na ndugu zangu, na kondoo zao, na ng’ombe zao, na yote waliyo nayo, wamekuja kutoka nchi ya Kanaani, nao wako katika nchi ya Gosheni. 2 Akatwaa watu watano miongoni mwa nduguze, akawasimamisha mbele ya Farao. 3 Farao akawauliza hao nduguze, Kazi yenu ni nini? Wakamwambia
...read more

Mwanzo 46: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 46: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 46:   1 Akasafiri Israeli, pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beer-sheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. 2 Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, Mimi hapa. 3 Akasema, Mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri; maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. 4 Mimi nitashuka pamoja nawe
...read more