Walawi 20: Mdokezo wa Sura

Walawi 20: Mdokezo wa Sura

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Muhtasari wa Sura/ Walawi 20, (3-BSG-20D)/ Dhamira: Adhabu dhidi ya Ibada ya Sanamu & Dhambi wa Upujufu. Wahusika: Mungu, Musa, Israeli Wote (pamoja na Wageni waishio Israeli) Andiko Kuu: “Basi zishikeni amri Zangu zote, na hukumu Zangu zote, na kuzifanya; ili kwamba hiyo nchi, ambayo nawapeleka ninyi kukaa, isiwatapike. Nanyi msiende
...read more

Walawi 1: Usomaji/ Vidokezo

Walawi 1: Usomaji/ Vidokezo

3-BSG-1C: USOMAJI WA BIBLIA. Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Mambo ya Walawi 1/ Dhima: Sadaka ya Kuteketezwa. Walawi 1: 1 Bwana akamwita Musa, na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, 2 Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng’ombe
...read more

Kutoka 1: Usomaji wa Biblia

Kutoka 1: Usomaji wa Biblia

Kutoka 1:   1 Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya; kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo. 2 Reubeni, na Simeoni na Lawi, na Yuda; 3 na Isakari, na Zabuloni, na Benyamini; 4 na Dani, na Naftali, na Gadi, na Asheri. 5 Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni
...read more

Mwanzo 50: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 50: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 50:   1 Yusufu akamwangukia babaye usoni, akamlilila, akambusu. 2 Yusufu akawaagiza watumishi wake waganga, kwamba wampake baba yake dawa asioze. Waganga wakampaka dawa Israeli. 3 Siku zake arobaini zikaisha, maana hivyo hutimizwa siku za kupaka dawa. Wamisri wakamlilia siku sabini. 4 Siku za kumlilia zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumba ya Farao, akinena, Kama nimeona
...read more

Mwanzo 49: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 49: Usomaji wa Biblia

Mwanzo 49:   1 Yakobo akawaita wanawe, akasema, Kusanyikeni, ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. 2 Kusanyikeni, msikie, enyi wana wa Yakobo, Msikilizeni Israeli, baba yenu. 3 Reubeni, u mzaliwa wangu wa kwanza, Nguvu zangu, na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. 4 Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, Kwa sababu
...read more